Súťaž o ceny v hodnote 33 EUR.

I.
Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

  1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je MEUS SK s.r.o., J. Dózsu 380/20, 941 31 Dvory nad Žitavou, Slovensko, IČO: 53 122 216, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: SRO, Vložka číslo 51501/N (ďalej len „MEUS.SK“)
  2. Predmetom tohto dokumentu je stanovenie pravidiel súťaže propagovanej na sociálnej sieti Facebook a zverejnenej na webovej stránke meus.sk. Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto dokumentom v čase jej trvania na webovej stránke
    meus.sk.
  3. Cieľom Súťaže je propagácia predaja produktov značky MEUS na stránke meus.sk .
  4. Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu predaja tovaru MEUS a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II.
Termíny konania súťaže a účastníci súťaže

1.Súťaž prebieha v termíne od 1.10.2020 do 31.10.2020.

2.Účastníkom Súťaže sa stáva každý zákazník internetového obchodu meus.sk, ktorý uskutoční nákup ľubovoľného tovaru značky MEUS v hodnote nad 30 EUR.

3.Žrebovanie jedného súťažiaceho bude prebiehať náhodným výberom v nedelu 1.11.2020  Do žrebovania budú zaradené všetky mená zákazníkov, ktorí splnili podmienku súťaže (ods. II, bod 2).

4. Osobami vylúčenými zo Súťaže sú rodinní príslušníci spoločností MEUS s.r.o. ako aj administrátori facebookovej stránky https://www.facebook.com/meus.sk .

5. Registrácia do Súťaže je možná opakovane (v rámci súťažného mesiaca), a to vytvorením a uhradením platnej objednávky v internetovom obchode meus.sk, podľa podmienok určených ods. II, bod 2).

III.
Vyhodnotenie súťaže, sťažnosti

1. Žrebovanie prebieha za účasti žrebovacej komisie určenej organizátorom súťaže a je zaznamenávané a zverejnené na facebookovej stránke https://www.facebook.com/meus.sk. Organizátor bude bezodkladne kontaktovať víťaza súťaže a dohodne s ním výber a odovzdanie výhry.

2. MEUS s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže, a to najmä spôsob žrebovania alebo jeho čas resp. celú mechaniku Súťaže.

3. MEUS s.r.o. nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v Súťaži.

4. Pokiaľ účastník podá sťažnosť počas Súťaže a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude posúdená okamžite. V ostatných prípadoch ako aj v tom prípade, ak sa sťažnosť týka jednotlivých častí Súťaže ale bola podaná po skončení Súťaže, MEUS s.r.o. o sťažnosti rozhoduje do 30 pracovných dní od jej doručenia. Takáto sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená najneskôr do 7 pracovných dní od skončenia Súťaže na adresu organizátora Súťaže, alebo prostredníctvom emailu na adresu: info@meus.sk s označením „Sťažnosť na súťaž“.

 

IV.
Výhra a zdaňovanie výhry

1. Základná výhra je 33 €

2. Výhru do súťaže venuje MEUS s.r.o.

3. Poštovné náklady hradí organizátor Súťaže.

4. Príjem z výhry alebo ceny, ktorý je do sumy 350 eur oslobodený od dane z príjmov.

V.
Zverejnenie výsledkov a odovzdanie výhier

1. Výherca Súťaže bude ďalej telefonicky kontaktovaný organizátorom, a to na telefónnom čísle, ktoré uviedol pri vytváraní objednávky.

2. V prípade, že výhercom bude maloletá osoba, zastupovať ho a komunikovať ohľadom odovzdania výhry bude za neho zákonný zástupca.

3. Výhra bude výhercovi Súťaže odoslaná poštou alebo odovzdaná osobne (podľa dohody) a to najneskôr do 30 dní od žrebovania, v ktorom výhru získal.